Pla d'igualtat
Web/Fundació


VETLLEM per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones


La Fundació Salut Empordà, com a institució compromesa amb els seus professionals, disposa del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la institució, un document que recull les directrius i principis en aquesta matèria. La igualtat d'oportunitats entre gèneres és un principi jurí­dic reconegut i l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007 que preveu que les empreses amb més de 250 professionals tenen l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat. 

Abans de la redacció del Pla l'FSE ja aplicava polí­tiques de responsabilitat social com el procediment d'actuació per a la protecció del risc en l'embaràs, l'atenció al  risc psicosocial o la comissió d'atenció a les agressions professionals, entre d'altres.

Les dones configuren gairebé el 80% de la plantilla de l'FSE i aquesta representativitat es trasllada a gairebé tots els grups professionals. L'alta feminització de la plantilla concorda amb la situació general del mercat laboral del sector sanitari.

Aquest Pla d'Igualtat ha estat elaborat per la Comissió d'Igualtat de la institució format per membres del Comitè d'Empresa i del departament de Recursos Humans.