POLÍTICA DE Qualitat
Web/Fundació


DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Parlar de qualitat total o millora contínua de la qualitat suposa l’extensió d’aquesta en totes les seves dimensions i a tota la institució, amb la implicació de tots els departaments, estaments, persones i processos. Es tracta d’una actitud compartida per tots i cadascun dels professionals que pretén aconseguir la millora contínua dels processos i la satisfacció del client extern (necessitats i expectatives) i del client intern (formació, participació i motivació).

Els principis que centren la qualitat total i que la Fundació Salut Empordà (FSE) tindrà presents són vuit:

 1. Orientació envers els resultats. Uns resultats excel·lents depenen de l'equilibri i satisfacció de tots els grups d'interès. 

 2. Orientació cap al client. És el receptor de la qualitat final del producte.

 3. Lideratge i constància dels objectius. Claredat i unitat en els objectius.

 4. Gestió per processos. Activitats interrelacionades.

 5. Desenvolupament i implicació de les persones. Valors compartits, cultura de confiança i assumpció de responsabilitats.

 6.  Aprenentatge, innovació i millora contínua. Compartir coneixement.

 7.  Desenvolupament d’aliances. Establir relacions beneficioses.

 8. Responsabilitat social. Enfocament ètic.

Tanmateix, incorpora el concepte de segureta del pacient com a dimensió transversal de la qualitat assistencial que busca reduir i prevenir els riscos associats amb l'atenció sanitària.

CONTEXTUALITZACIÓ 

La política de qualitat i de seguretat del pacient de l'FSE abasta tots els centres que la composen (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS l'Escala) i es troba alineada amb:

 1. El desenvolupament del seu Pla estratègic 2015-2017, que basa la seva estratègia en l'assoliment d’un alt nivell de confiança del ciutadà en la qualitat del servei mitjançant una gestió sostenible i que potenciï la implicació dels professionals. 

 1. La missió de l'FSE, que té com a raó de ser ésser un agent de salut i benestar orientat a satisfer les necessitats de la població de l'Alt Empordà. 

Aquesta política de qualitat es fonamenta en quatre eixos:

Política de seguretat del pacient 

La política de seguretat del pacient es basa en els següents punts:

 1. - Establir una relació de col·laboració amb el Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients del Departament de Salut, participant en els projectes col·laboratius que desplegui en tots els àmbits assistencials..
 2. - Desplegar, implantar i consolidar pràctiques segures identificades per la pròpia FSE.
 3. - Fer un seguiment dels indicadors de seguretat dels pacients.

Les línies d'acció definides són les següents:

    * Higiene de mans i prevenció de la infecció nosocomial

    * Identificació inequívoca de pacients

    * Prevenció de caigudes intracentres

    * Prevenció d'incidents a cirurgia: el procediment correcte al lloc correcte

    * Pràctiques segures de prevenció en l'avaluació anestèsica preoperatòria

    * Avaluació i millora dels errors de medicació

    * Avaluació i millora de les transfusions 

    * Avaluació i millora de les immobilitzacions als pacients

    * Avaluació i millora de les úlceres per pressió intrahospitalàries

    * Reanimació cardiopulmonar

    * Gestió i anàlisi  d'un sistema de notificació i anàlisi d'esdeveniments adversos

    * Comunicació entre professionals en el canvi de torns/serveis sobre el procés assistencial del pacient

MOTIUS PER DISPOSAR D’UNA POLÍTICA DE QUALITAT 

        1. Objectius estratègics interns:

        2. Demanda externa:

DeSPLEGAMENT

Aquesta política es materialitza amb el desenvolupament del pla de qualitat 2015-2017 i la definició dels corresponents programes anuals de qualitat i seguretat del pacient. Desplega els objectius globals de la seva política en objectius operatius que es fixen i avaluen anualment. Aquests objectius han de seguir una tendència de progressió en el temps.

REVISIÓ DE LA POLÍTICA, PLANS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE QUALITAT

La revisió d’aquesta política estarà vinculada al Pla estratègic 2015-2017 de l'FSE, en seguirà la seva política i estratègia i serà coherent amb la missió, visió i valors. També es revisarà en cas que hi hagi canvis d’orientació i estratègia del Departament de Salut o quan la direcció executiva de l'FSE ho consideri oportú.